Projekty

Wniosek dotyczący Projektu"Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów" został złożony przez Konsorcjum naukowe w składzie:
MobileMS Sp. z o.o. - lider, Instytut Nauki i Techniki Stipendium oraz Kodegenix Sp. z o.o.,
w ramach Konkursu Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Aktualnie jest na etapie oceny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Numer wniosku o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0111/18.
 
Celem naukowo-technicznym Projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu o nazwie własnej IMW w postaci inteligentnego systemu monitoringu wagonów kolejowych.
Celem biznesowym jest uzyskanie skuteczności i efektywności produktu IMW, umożliwiającego świadczenie pakietu usług monitorowania , w tym:
 
  • inteligentną analizę danych monitorujących pozwalającą na oszacowanie ryzyka i prognozowanie kosztów serwisu, wykorzystującą dane czasu rzeczywistego o stanie technicznym wagonów oraz powiązane z nimi dane geolokalizacyjne,
  • wykrywanie usterek wagonów towarowych (powierzchnie płaskie flat wheel, nalepy, narosty) poprzez diagnostykę wibracyjną oraz sieć sensorów (czujniki temperatury łożysk, czujnik ciśnienia gazu w cysternie),
  • prognozowanie awarii oraz usterek oraz prowadzenie działań zapobiegających (tzw. predictive maintenance).
Projekt realizowany będzie w konsorcjum zapewniającym synergię unikatowych kompetencji: przedsiębiorców: MobileMS i Kodegenix, a także jednostki naukowej: Instytutu Nauki i Techniki Stipendium.
Nowy produkt IMW przed rozpoczęciem projektu osiągnął VI poziom gotowości. Dokonano demonstracji prototypu oraz poszczególnych podsystemów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Potwierdziło to słuszność przyjętych założeń technologicznych i technicznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Konsorcjanci wykorzystają wyniki Projektu w Polsce w ramach własnej działalności gospodarczej oraz działalności B+R.
Nowatorskie technologie zastosowane w produktach IMW, wprowadzone sukcesywnie do oferty Konsorcjantów będą innowacją produktową.
Rezultaty Projektu charakteryzują się innowacyjnością co najmniej w skali rynku europejskiego, z uwagi na:
 
  • inteligentną analizę biznesową realizowaną w oparciu o dane monitoringu oraz fuzję informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • bezpieczną transmisję danych i inteligentne wykrywanie naruszeń poufności,
  • wiarygodne i niezawodne mechanizmy monitorowania stanu technicznego wagonów.
Rozwiązanie IMW jest zatem kompletne, a jego unikatowe możliwości analizy biznesowej ryzyka wraz z wysokim poziomem bezpieczeństwa zapewniają uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad stricte telemetrycznymi rozwiązaniami obecnymi na rynku.

KODEGENIX SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Laboratorium bezpieczeństwa infrastruktury ICT”
w ramach Osi priorytetowej I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R Przedsiębiorstw,
Numer naboru RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17.

Projekt został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez zakup infrastruktury służącej do prowadzenia prac B+R z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury ICT.

Wynikiem realizacji projektu będzie możliwość świadczeniu specjalizowanych usług B+R na rzecz innych podmiotów gospodarczych, w tym firm z sektora MŚP.

Projekt realizowany od 01.04.2018 roku do 31.08.2018 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 774 000,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 425 700,00 PLN

KODEGENIX SP. Z O.O. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Opracowanie innowacyjnej technologii modelowania oraz automatyzacji konfiguracji infrastruktury ICT”
w ramach Osi priorytetowej I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Działanie I.2 INWESTYCJE PRZEDSĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE Poddziałanie I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Celem projektu jest poszerzenie oferty Kodegenix Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu, który pozwoli przedsiębiorstwu na zwiększenie i zmianę struktury przychodów.

Wynikiem realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii modelowania oraz automatyzacji konfiguracji infrastruktury ICT na potrzeby nowego produktu – zestawu narzędzi ICT wspomagających pracę administratora infrastruktury teleinformatycznej składającej się z zasobów sprzętowych (urządzenia teleinformatyczne oraz urządzenia Internetu Rzeczy - Internet of Things) oraz zasobów posiadanych w modelu „Infrastructure as a Service” (IaaS).

Projekt realizowany od 01.03.2016 roku do 31.01.2018 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 852 335,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 646 377,00 PLN