Projekty

KODEGENIX SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Opracowanie innowacyjnej technologii modelowania oraz automatyzacji konfiguracji infrastruktury ICT”
w ramach Osi priorytetowej I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Działanie I.2 INWESTYCJE PRZEDSĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE Poddziałanie I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Celem projektu jest poszerzenie oferty Kodegenix Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu, który pozwoli przedsiębiorstwu na zwiększenie i zmianę struktury przychodów.

Wynikiem realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii modelowania oraz automatyzacji konfiguracji infrastruktury ICT na potrzeby nowego produktu – zestawu narzędzi ICT wspomagających pracę administratora infrastruktury teleinformatycznej składającej się z zasobów sprzętowych (urządzenia teleinformatyczne oraz urządzenia Internetu Rzeczy - Internet of Things) oraz zasobów posiadanych w modelu „Infrastructure as a Service” (IaaS).

Projekt realizowany od 01.03.2016 roku do 31.01.2018 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 852 335,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 646 377,00 PLN

motokraft

Firma Kodegenix otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu: „Stworzenie systemu informatycznego obsługi serwisu samochodowego, repozytorium części i usług serwisowych z elektronicznym obiegiem informacji z właścicielami pojazdów serwisowanych”. Więcej informacji o projektach i dofinansowaniu znajdą Państwo na stronach: